Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Trâu già gặm cỏ non tại khách sạn